Wij maken het verschil

Ruitercentrum De winning 

 

 

Jeugdsportproject

 

EVS staat voor Ethisch Verantwoord Sporten. Hierbij werken wij als club aan ethisch en fair sporten. De eerste stap in dit project is al gezet door het ondertekenen van de Panathlonverkaring. Dit wil zeggen dat we als club ons engageren om de rechten van het kind te respecteren, verantwoordelijkheid dragen voor fair play, diversiteit respecteren, fysieke en psysche integriteit van elk kind bevorderen en solidariteit promoten.

Daarnaast is het welzijn van onze paarden ook belangrijk.

 


 

Ik maak het verschil!

 

We doen dit samen met de Vlaamse Liga Paardensport onder het motto: ik maak het verschil! Samen willen we ons inzetten voor de rechten van het kind.

 

We doen dit in 6 thema's:

 

1. Rechten van het kind

 

Toepassen van de Panathlonverklaring.

 

2. Inclusie en respect voor diversiteit

 

Iedereen hoort erbij en wegwerken van verschillen.

 

3. Fair play

 

Dit tegenover elkaar, tegenstanders, jury, ...

 

4. Fysieke en psysche integriteit

 

Acties tegen ongewenste intimiteiten, pesten, pushen tot prestaties, geweld, ...

 

5. Solidariteit

 

Respect voor iedereen.

   

 

 

 

   


                 


               

 

 

 Wij hopen uiteraard dat iedereen wil helpen om deze toch wel belangrijke doelstellingen waar te maken. Zo blijft onze club een toffe club voor iedereen!

 

Meer info: www.ikmaakhetverschil.be

Jeugdsportcoördinator: Larissa de Jonghe

Huishoudelijk reglement


Artikel 1 Algemene Bepalingen


1. Vzw Ruiterclub De Winning werd opgericht op 28.12.2006


2. De Oprichtingsstatuten zijn verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19.01.2007. Er werd een eerste wijziging gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15.04.2013 (art.5 – art. 9 – art. 17 ) Een tweede wijziging werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14.10.2017 ( art. 2 – art. 9 en art. 10)


Artikel 2 Leden


1. De vereniging bestaat uit Statutaire Leden, die samen de Algemene Vergadering vormen.


2. Uit aangesloten leden die actief de Ruitersport beoefenen


3. Uit steunende leden.


4. Conform de statuten worden voor aanvang van de jaarlijkse Algemene Vergadering


door de aangesloten leden 2 vertegenwoordigers ( man – vrouw) verkozen die statutair stemrecht verwerven op deze vergadering.


Artikel 3 Het lidmaatschap


1. De aanmelding als aangesloten lid bestaat uit het invullen van het aanvraagformulier” aanvraag lidmaatschap 20…)


2. Het lidmaatschap is geldig voor één kalenderjaar ingaand op 1 januari en eindigend op 31 december .


3. Het lidgeld voor de aangesloten en steunende leden wordt jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur.


4. Alle aangesloten en steunende leden worden aangemeld bij de Vlaamse Liga voor Paardensport (VLP).


Artikel 4 vzw Ruiterclub De Winning en de Vlaamse Liga voor Paardensport


1. Vzw Ruiterclub De Winning is als club aangesloten bij de Vlaamse Liga voor Paardensport (VLP), zowel voor recreatieve als competitieve ruiters.


2. Alhoewel aan de VLP alle leden van vzw Ruiterclub De Winning worden doorgegeven via de ledenadministratie, kent VLP enkel de ruiters die een verzekering persoonlijke ongevallen via de VLP nemen.


3. Het staat onze leden vrij hier al of niet op in te gaan. De mogelijkheid om zelf een andere soortgelijke verzekering te nemen bij een ander organisme blijft steeds open


Artikel 5 Een veilige sportomgeving


1. De vereniging heeft de nodige verzekeringen afgesloten om haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen.


2. Tevens streven wij er naar om :


a. Kwaliteitsvolle opleidingen te voorzien door gemotiveerde trainers


b. Creatief te werken door vernieuwend te zijn en steeds op zoek te blijven gaan naar “beter”


c. Flexibel te zijn door open te staan voor nieuwe ideeën, trends en ontwikkelingen in onze sport


d. Respect op te brengen voor mens, dier en infrastructuur. Door het verantwoordelijkheidsgevoel in elk individu aan te spreken en te stimuleren, zodat iedereen zich in de (familiale) vereniging “thuis” voelt. Discriminatie (onder eender welke vorm) agressie, pesten en seksuele intimidatie passen niet in onze club en leiden tot uitsluiting.


Artikel 6 Rechten en plichten de aangesloten leden.


1. Op eenvoudig verzoek ontvangt elk lid een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.


2. De uren en niveau’s van de trainingen zijn opgenomen in een algemeen schema, dat elk lid kan raadplegen via onze informatiebrochure.


3. Uiteraard is elk lid welkom op alle clubactiviteiten…


4. De vertegenwoordiging op de statutaire vergadering is toegelicht in artikel 2.4


Artikel 7 Straffen


1. De Raad van Bestuur is bevoegd om eventueel maatregelen te nemen ten opzichte van leden die zich niet houden aan de voorgeschreven afspraken en de bepalingen van dit huishoudelijk reglement


Artikel 8 Kledij


1. Tijdens de oefeningen rijden de ruiters met een rijbroek, laarzen.


2. Een rij helm is verplicht tijdens de lessen.


3. Bij wedstrijden worden de voorschriften van de FEI gevolgd.


Artikel 9 Raad van Bestuur


1. Conform art. 9 van de statuten wordt de Raad van Bestuur samengesteld door de Statutaire Algemene Ledenvergadering. Zij worden verkozen voor onbepaalde duur.


2. Conform art. 10 van de statuten duiden de leden van de Raad van Bestuur een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester aan. Zij vormen samen het dagelijks bestuur.


3. De Raad van Bestuur vergadert maandelijks, in principe de eerste donderdag van de maand.


Artikel 10 Wijziging van het huishoudelijk reglement


1. Conform art. 16 van de statuten is de Algemene Vergadering bevoegd om wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement aan te brengen.


Namens De Raad van Bestuur